Algemene Voorwaarden

Faimex – Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Het bepaalde in deze Faimex Algemene Garantievoorwaarden, hierna te noemen: de Garantie-voorwaarden, is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van, al of niet op afstand gesloten overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door leden en medewerkers van Faimex, hierna te noemen: de leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige Garantievoorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat de Garantievoorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met de leverancier te sluiten overeenkomsten.

 3. Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in de Garantievoorwaarden opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 4. Bij toepasselijkheid van de Garantievoorwaarden wordt artikel 12, lid 5, eerste zin van de Faimex Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden uitgesloten

 5. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier, de Faimex Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en de bepalingen in deze Garantievoorwaarden is de navolgende volgorde van kracht:

  1. hetgeen schriftelijk tussen opdrachtgever en de leverancier is overeengekomen;

  2. de bepalingen in de Garantievoorwaarden;

  3. de bepalingen in de Faimex Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Artikel 2. Offertes en facturen

 1. Alle offertes van Faimex hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is vermeld.

 2. Faimex is slechts aan haar offertes gebonden, indien aanvaarding hiervan binnen even genoemde termijn heeft plaatsgevonden.

 3. De overeenkomst komt tot stand tussen Faimex en de natuurlijk persoon die de offerte op de even beschreven wijze heeft aanvaard, tenzij deze ten genoegen van Faimex aantoont rechtsgeldig een rechtspersoon te vertegenwoordigen.

 4. Offertes en facturen worden schriftelijk en/of elektronisch opgesteld en gemaakt en geldt zolang de voorraad strekt.

Artikel 2.1 Prijzen

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Tenzij anders overeengekomen is deze prijs inclusief BTW en inclusief de kosten van de montage en aansluiting van de apparatuur.

Artikel 3. Uitvoering en wijziging van de overeenkomst

 1. Faimex zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Faimex het recht nodige werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering wijziging of aanvulling van de overenkomst noodzakelijk is zal de overeenkomst tijdig en in overling overleg dienovereenkomstig worden aangepast.

Artikel 4. Garantie

 1. Ingangsdatum garantietermijn. Indien de leverancier de binnen 14 dagen na de aflevering van de apparatuur formeel oplevert geldt als ingangsdatum de datum waarop de oplevering schriftelijk wordt bevestigd, ongeacht de datum waarop de apparatuur door de leverancier is afgeleverd of wordt gefactureerd. In alle andere gevallen wordt de ingangsdatum geacht de datum te zijn waarop de apparatuur door de leverancier bij de opdrachtgever wordt afgeleverd, dit ongeacht de datum waarop de apparatuur door de leverancier aan de opdrachtgever wordt gefactureerd.
 2. Garantie strekt zich niet uit tot gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, ondeskundige behandeling, verkeerde reiniging, ondeskundig onderhoud, veronachtzaming van de bedienings- en aansluitvoorschriften, verkalking of corrosie, verontreiniging in de lucht- en watervoorziening of bij chemische of elektrische invloeden die ongewoon en volgens de door de fabrikant verstrekte gebruiks- ,onderhouds-, montage- of andere voorschriften en aanwijzingen niet zijn toegestaan. De garantie strekt zich in geen geval uit tot lampen, lichtgeleiders uit glas en glasvezels, glasproducten en bestanddelen van rubber en tot kleurbestendigheid.

 3. De betrokken apparatuur of het betrokken onderdeel dient franco aan Faimex te worden toegezonden of overgeleverd. Bij reparatie ter plaatste kan Faimex uurloon en reiskosten als blijkt dat artikel 4.2 van toepassing is op de ontstane situatie.

 4. Dekking. De inhoudelijke dekking van de garantie betreft arbeidsloon, onderdelen en materialen voor zover de apparatuur zich binnen Nederland bevindt (exclusief de overzeese Rijksdelen). Voorrijkosten vallen niet onder de dekking. De inhoudelijke dekking van de garantie betreft alleen onderdelen voor zover de apparatuur zich buiten Nederland bevindt (inclusief de overzeese Rijksdelen). De opdrachtgever kan tegenover de leverancier geen rechten ontlenen aan door de fabrikant of enige andere derde middels folders , advertenties, gebruiksaanwijzingen of anderszins verstrekte garanties op de door de leverancier geleverde apparatuur met een verdergaande dekking dan dat deze Garantievoorwaarden hem bieden.
 5. Uitzondering. Conform de navolgende artikelen van de Faimex Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vervalt het recht op garantie c.q. is dit recht uitgesloten:
 • Indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins;

 • Indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde goederen binnen de garantieperiode zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derde(n);

 • Op onderdelen van rubber en glas, lampjes, sensoren, filters, zeefjes, slangen en roterend instrumentarium;

 • Het recht op garantie vervalt eveneens indien:

  1. gebruik wordt gemaakt van andere reinigings- en/of desinfectieproducten dan door de fabrikant of de leverancier zijn voorgeschreven dan wel geadviseerd, waaronder ook begrepen het gebruik van verkeerde en/of niet-voorgeschreven materialen voor bijvoorbeeld dagelijks en/of preventief onderhoud;

  2. door de leverancier afgegeven instructies voor dagelijks onderhoud niet of niet naar behoren zijn opgevolgd;

  3. verkleuringen van bekleding, lak of andere uiterlijke veranderingen aan apparatuur zijn ontstaan welke door invloeden van buitenaf veroorzaakt zijn en welke de goede werking van de apparatuur niet belemmeren;

  4. de storing of het gebrek het gevolg is van:

   externe oorzaken zoals bijvoorbeeld (een slechte) water- en/
   1. van buiten komend onheil waaronder begrepen waterschade, natuurgeweld e.d.;
   2. een interne of externe verhuizing of verplaatsing van de apparatuur;
   een update en/of upgrade van de apparatuur of de daarbij behorende software;

a. externe oorzaken zoals bijvoorbeeld een slechte water- en/of luchtkwaliteit e.d.;

b. van buiten komend onheil waaronder begrepen waterschade, natuurgeweld e.d.;

c.een interne of externe verhuizing of verplaatsing van de apparatuur;

d. een update en/of upgrade van de apparatuur of de daarbij behorende software.

Artikel 5. Montage, installatie en levering

 1. De koper/opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat in de voor montage benodigde aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, perslucht en verlichting tijdig voorzien en geprepareerd is. De verantwoording voor het tijdig (laten) monteren van de luiste leiding op het juiste aansluitpunt, met inachtneming van de geldende aansluitingsvoorschriften van de leverancier en/of nutsbedrijven, ligt altijd bij de koper/opdrachtgever. Controle van het leidingenwerk omvat het eindresultaat van deze werkzaamheden en nimmer de kwaliteit hiervan.

 2. Onder oplevering van verkochte apparatuur wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de koper/opdrachtgever, waarbij de apparatuur gemonteerd en geïnstalleerd klaar is voor gebruik.

 3. Tenzij oplevering in overleg is overeengekomen wordt apparatuur als opgeleverd beschouwd als deze compleet is en gebruiksklaar en daarvan aan de koper/opdrachtgever mededeling is gedaan.

Artikel 6. Garantie op preventieve onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

 1. Onder preventief onderhoud wordt verstaan: een periodieke controle van de staat waarin de apparatuur zich bevindt en/of een functionele periodieke controle hiervan en/of het schoonmaken en afstellen van de apparatuur en/of het preventief vervangen van slijtage gevoelige onderdelen.

 2. Onder reparatiewerkzaamheden wordt verstaan: het opsporen van gebreken in de apparatuur, het verhelpen van genoemde gebreken en het zo nodig vervangen van gebrekkige onderdelen van de apparatuur.

 3. De garantie op preventieve onderhoudswerkzaamheden buiten de garantietermijn en reparatiewerkzaamheden buiten de garantietermijn bedraagt drie maanden en dekt alleen eventueel te vervangen onderdelen.

 4. Indien de opdrachtgever naar het oordeel van de leverancier ten onrechte een beroep doet of heeft gedaan op garantieverplichtingen van de leverancier, dan is de leverancier gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten in de vorm van arbeidsloon, onderdelen en materialen tegen de bij haar gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Faimex aan te geven in de valuta waarin is gefactureerd. In vrijwel alle gevallen zal dit de valuta € (euro) zijn.

 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper/opdrachtgever in verzuim en vanaf dien over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van … % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van of toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering natuurlijke personen op de koper/opdrachtgever zullen de vorderingen van Faimex onmiddellijk opeisbaar zijn.

 4. Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaatst van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 5. Faimex is te allen tijde gerechtigd zekerheid in de vorm van aanbetaling, waarborg of bankgarantie te verlangen.

Zaandam, 2016